1. 修改 nano-X 的 config.micro,開啟 Han Zi Ku 。
####################################################################
# Chinese Han Zi Ku loadable font support
####################################################################
HAVE_HZK_SUPPORT = Y
HZK_FONT_DIR = "/mnt/hdb/nano-x/microwindows-0.91/src/fonts/chinese"

2. 重新 build nano-X

3. 修改 nxlib 的 LoadFont.c,讓字型檔指向 Han Zi Ku 。
if (fontname)
font = GrCreateFont(fontname, 0, NULL);
==>
if (fontname)
font = GrCreateFont(fontname, 0, NULL);
else
font = GrCreateFont("HZXFONT", 0, NULL);

4. 重新 build nxlib

5. 再重新 build 執行檔即可。

PS: 字型大小只有一種,無法變更,所以最終還是要用 freetype 才可以。

修改 nxlib 的 Text.c 中,GR_TFASCII 改成 MWTF_DBCS_BIG5 也是可以,但要搭配修改 nano-X 的中文設定。
創作者介紹
創作者 台南小新 的頭像
台南小新

邱小新の工作筆記

台南小新 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()